OBCHODNÉ PODMIENKY

 

predávajúceho - spoločnosti 4procurement s. r. o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava –mestská časť Staré mesto , IČO: 46 025 944, DIČ: 202 320 3413, IČ DPH: SK202 320 3413, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 70626/B

(ďalej tieto Všeobecné obchodné podmienky len ako „VOP“)

 

Informačná povinnosť predávajúceho v zmysle § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode:

 

Obchodné meno: 4procurement s. r. o.

Sídlo: Obchodná 2, 811 06 Bratislava –mestská časť Staré mesto    

IČO: 46 025 944

DIČ: 202 320 3413

IČ DPH: SK202 320 3413

Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

oddiel: Sro, vložka č.: 70626/B

e-mailový kontakt: info@mtn-hub.sk

telefonický kontakt: + 421 911 933 099 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27   

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

  1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie zakúpenie tovaru kupujúcim od predávajúceho na webovej stránke www.mtn-hub.sk alebo zaslaním objednávky na email info@mtn-hub.sk . Pre odstránenie pochybností platí, že tieto VOP platia pre kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku a kúpnu zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pričom zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je okrem iného zmluva, na ktorej uzavretie dal návrh predávajúci kupujúcemu v prevádzke predávajúceho.
  2. Zmluvné strany si môžu dohodnúť ustanovenia odchylne od týchto VOP a musia tak urobiť výslovne v uzatváranej kúpnej zmluve. V takomto prípade budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim výslovne vyplýva, že predávajúci tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval. Výslovný súhlas predávajúceho s podmienkami kupujúceho sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak predávajúci bol oboznámený s podmienkami kupujúceho a prijal bez výhrad jeho platbu.
  3. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
  4. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).
  5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
  6. Podnikateľom je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného režimu. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení faktúry meniť. Ak kupujúci vo fakturačných údajoch uvedie svoje IČO, platí, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na kupujúcich - podnikateľov. Ak názov kupujúceho – podnikateľa, údaj DIČ alebo IČ DPH nekorešponduje s údajom IČO, rozhodujúcim pre identifikáciu kupujúceho - podnikateľa je údaj IČO.
  7. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo zaslaním objednávky na email info@mtn-hub.sk  dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá si ponúkaný tovar objednala telefonicky, alebo ústne potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas s VOP.
  8. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety.
  9. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale zaslaním e-mailu.
  10. Tovarom alebo produktom sa rozumejú produkty, ktoré sú prezentované v internetovom obchode predávajúceho na webovej stránke www.mtn-hub.sk (ďalej len „produkt“ a/alebo „tovar“).

 

 1. OBJEDNÁVKA PRODUKTU – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

  1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a jeho následným odoslaním a následná úhrada celej kúpnej ceny a poštovného (poštovné sa neuhrádza v prípade, ak tak ustanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho) je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Objednávku si môže registrovaný kupujúci skontrolovať priamo v on-line režime v internetovom obchode predávajúceho po prihlásení sa.
  2. Predávajúci automaticky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky nie je záväzným akceptovaním objednávky. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje pre kupujúceho za záväznú, ak sa predávajúci s kupujúcim v jednotlivom prípade nedohodnú inak.
  3. Predávajúci záväzne akceptuje objednávku e-mailom zaslaným kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, a to po overení dostupnosti tovaru a predpokladaného termínu dodania tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim. Podmienkou potvrdenia prijatia objednávky a podmienkou záväzného akceptovania objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí objednávky.
  4. Kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.
  5. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v zmysle a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.
  6. Kupujúci je na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy povinný objednaný tovar riadne prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, t.j. vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovného a prípadných ďalších nákladov alebo poplatkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, v lehote splatnosti a potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom osoby poverenej na prevzatie tovaru.
  7. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v objednanom množstve, kvalite, termíne a  dohodnutom mieste.
  8. V prípade objednávky v zmysle bodu 2.3. tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. Faktúra bude odoslaná elektronicky. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty nasledovne:
   1. vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorazovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 40,- EUR v prípade, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ;
   2. vo výške podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov platných ku dňu omeškania s úhradou objednávky, ak je kupujúci v postavení spotrebiteľa.
  9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, inak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 1. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY

 

  1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na webovej stránke predávajúceho a je vrátane DPH. Kúpna cena konkrétneho produktu je uvedená nezameniteľne pri každom produkte.
  2. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Kupujúci berie na vedomie, že tovar zo zľavou je tovarom s vadou popísanou predávajúcim. Kupujúci majú nárok využiť zľavové kódy, resp. kupóny, ktoré im poskytnú zľavu zo základnej ceny tovarov. Zľavové kódy, resp. kupóny je potrebné uviesť zadaním kľúčového slova v objednávke priamo v internetovom obchode.
  3. Kúpna cena uvedená na webovej stránke predávajúceho je platná v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení, to znamená že zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru v budúcnosti nemá na ceny tovaru uvedené v objednávke doručenej predávajúcemu žiadny vplyv.
  4. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť ceny tovaru uvedené v internetovom obchode predávajúceho na stránke www.mtn-hub.sk Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb a nesprávností (napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru).
  5. Informácie, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, pričom ich ďalšie spracúvanie v zmysle ochrany osobných údajov je uvedené v dokumente ,,Ochrana osobných údajov“.
  6. Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami. Cena konkrétneho tovaru ako aj ďalšie náklady a poplatky sú uvedené v objednávke a v záväznej akceptácii objednávky. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Súčasťou ceny nákladov vyčíslených na stránke nie je poistenie zásielky. V prípade, ak má kupujúci záujem o poistenie zásielky, je potrebné toto dojednať s predávajúcim individuálne.
  7. Cena dopravy je stanovená v závislosti od voľby spôsobu dodania, pričom táto je priamo závislá od miesta dodania a hodnoty dodávaného tovaru. V cene dopravy je zahrnuté: (i) balné, (ii) online sledovanie tovaru, (iii) infolinka prepravnej spoločnosti, (iv) prvé doručenie tovaru pred prvé uzamykateľné dvere, ak tomu prístupová cesta dovoľuje a (iv) druhé doručenie tovaru, pred prvé uzamykateľné dvere, ak tomu prístupová cesta dovoľuje a ak nie je možné tovar prebrať v rámci prvého doručenia, kedy bude tovar doručený na druhý pracovný deň. V cene dopravy nie je zahrnutá vynáška a ďalšia manipulácia s tovarom. Pri dodávke tovaru do zahraničia, bude cena dopravy vždy určená individuálne predávajúcim.
  8. Kúpnu cenu vrátane ďalších poplatkov a nákladov môže kupujúci predávajúcemu uhradiť (i) platbou v prevádzke predávajúceho v hotovosti; (ii) platbou prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho, (iii) platbou na dobierku alebo (iv) platbou kartou cez platobnú bránu.
  9. Tovar, ktorý nie je kompletne skladom, je potrebné uhradiť formou zálohy (preddavku) a doplatku. Zálohu je možné uhradiť (i) platbou v prevádzke predávajúceho v hotovosti, (ii) platbou prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho alebo (iii) platbou kartou cez platobnú bránu. Zálohu nie je možné uhradiť platbou na dobierku. Výška zálohy je 50% ceny tovaru s DPH, ak predávajúci v jednotlivom prípade neurčí inak, pričom v prípade, ak kupujúci zálohu v stanovenom termíne splatnosti neuhradí, platí, že dňom nasledujúcim po uplynutí termínu splatnosti sa kúpna zmluva automaticky ruší. Doplatok možno uhradiť všetkými platobnými metódami ako zálohu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu zálohy (preddavku). Výška zálohy je 50% ceny tovaru s DPH, ak predávajúci v jednotlivom prípade neurčí inak, pričom v prípade, ak kupujúci zálohu v stanovenom termíne splatnosti neuhradí, platí, že dňom nasledujúcim po uplynutí termínu splatnosti sa kúpna zmluva automaticky ruší. Ak predávajúci požaduje od kupujúceho úhradu zálohy, nie je predávajúci povinný pristúpiť k vybavovaniu objednávky pred úhradou zálohy, pričom lehota na dodanie tovaru začína plynúť najskôr dňom pripísania zálohy na účet predávajúceho.
  10. Základným platidlom je mena euro.
  11. Možnosti platby a ich spoplatnenie:

1. Dobierkou 1 euro.

2. Bankovým prevodom bezplatne.

3. Online platobnou kartou  bezplatne.

4. Platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni

 

 1. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY DODANIA TOVARU

 

  1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
  2. Tovar je predávaný podľa katalógu tovaru umiestneného v internetovom obchode predávajúceho. Zoznam tovaru prezentovaného v internetovom obchode predávajúceho je katalógom dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých prezentovaných tovarov.
  3. Dodacia lehota tovaru je pri každom druhu tovaru individuálna a závisí od dostupnosti tovaru. Termín dodania tovaru určí predávajúci a potvrdí ho kupujúcemu v záväznom akceptovaní objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho vopred informuje. Tovar, ktorý je obsahom jednej objednávky, dodáva predávajúci kupujúcemu vždy naraz, ak nie je v jednotlivom prípade medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak. Predpokladaný termín dodania tovaru je možné overiť u predávajúceho aj pred vykonaním objednávky zo strany kupujúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle +421 911 933 099  alebo e-mailom na info@mtn-hub.sk  Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
  4. Dodacia lehota tovaru, ktorý je skladom, je obvykle bezodkladne. Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom (tovar na objednávku), je obvykle 5 – 15 pracovných dní po uzatvorení kúpnej zmluvy, resp. úhrade kúpnej ceny, ak nie je kúpna cena uhrádzaná na dobierku.
  5. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Tovar je expedovaný po úhrade 100% ceny tovaru a ďalších poplatkov s výnimkou, ak je platba na dobierku. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu pred zaplatením ceny tovaru a ďalších poplatkov zo strany kupujúceho predávajúcemu. V prípade úhrady ceny tovaru a ďalších poplatkov bezhotovostným prevodom nie je predávajúci povinný pristúpiť k vybavovaniu objednávky pred úhradou ceny tovaru a ďalších poplatkov, pričom lehota na dodanie tovaru začína plynúť najskôr dňom pripísania ceny tovaru a ďalších poplatkov na účet predávajúceho.
  6. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní, dohodnúť sa na ďalšom postupe alebo mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
  7. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa, s výnimkou, ak je ako spôsob dodania označený osobný odber z predajne predávajúceho. V takom prípade je miestom dodania vždy predajňa predávajúceho –Mountain Hub – 4procurement s.r.o., sídlo prevádzky Stará Vajnorská 4, 831 04, Bratislava časť Nové Mesto, Slovenská republika, kde si možno tovar prevziať v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 19:00 hod., alebo v sobotu od 9:00 do 15:00 hod.
  8. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
  9. Dodanie produktu je uskutočnené aj jeho odovzdaním kupujúcemu na ním určenom mieste (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
  10. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom prevzatia produktu na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
  11. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po jeho doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho alebo doručovateľa. O poškodení tovaru je kupujúci povinný bezodkladne informovať písomne predávajúceho, a to zaslaním záznamu o rozsahu a povahe poškodenia e-mailom na info@mtn-hub.sk . V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho alebo doručovateľ povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho alebo doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto VOP uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. Ak kupujúci nevyhotoví pri doručení tovaru záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorý potvrdí dopravca, platí, že kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že tovar v uvedenom množstve prevzal a že tovar je bez vád.
  12. Účtovný doklad bude štandardne doručený elektronicky, ak kupujúci nepožiada o jeho doručenie v tlačenej forme.

 

 1. PREVZATIE PRODUKTU

 

  1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
  2. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dodaciu adresu určenú v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru, a podpísať dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať viac ako 2x z dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu dodania uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v dodacom liste.
  3. V prípade, ak kupujúci tovar v lehote a spôsobom podľa článku IV týchto VOP neprevezme, tovar bude uložený na sklade predávajúceho. V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho – spotrebiteľa určená vo výške 0,5% ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim v jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak. Výška poplatku za uskladnenie je v prípade kupujúceho – podnikateľa určená vo výške 0,5% ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania. Ak je kupujúci – podnikateľ v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 60 dní, ako aj v prípade, ak hodnota tovaru dosiahne poplatok za uskladnenie, predávajúci má právo tovar predať a z výťažku z predaja uspokojiť svoje nároky.
  4. Predávajúci nemusí v individuálnych situáciách účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Zváži pritom okolnosti a dôvody kupujúceho, ktoré boli príčinou neprevzatia tovaru, ak mu takéto dôvody kupujúci včas oznámi.
  5. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 5.3. tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.
  6. Vlastníctvo k produktu prechádza na kupujúceho momentom uhradenia kúpnej ceny. Ak si kupujúci neprevezme produkt v dohodnutom mieste dodania a kúpna cena už bola uhradená, má predávajúci k tomuto produktu povinnosti uschovávateľa.
  7. V prípade, ak si kupujúci v odbernej lehote neprevezme zásielku, ktorá bola doručovaná do miesta dodania určeného kupujúcim, pričom bol kupujúcim vybraný spôsob platby na dobierku, zásielka sa vráti ako nedoručená predávajúcemu. Okamihom márneho uplynutia odbernej lehoty kúpna zmluva zaniká pre nesplnenie zmluvy (nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť kúpnu cenu). Ak má kupujúci záujem o opätovné doručenie takéhoto tovaru, môže si ho opätovne objednať niektorým zo spôsobov, ktoré ponúka predávajúci.

 

 1. Prepravné

 

  1. PREPRAVNÉ NÁKLADY PREDÁVAJÚCEHO NIE SÚ ZAHRNUTÉ V KÚPNEJ CENE PRODUKTU. Tieto budú vyčíslené vo faktúre alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Cena prepravných nákladov je podrobne uvedená v článku III. bode 3.7. VOP, ceny sú uvádzané s DPH:

 

Kuriér

 • Doručenie na Slovensku pri platbe prevodom: 1,99 eura.
 • Doručenie na Slovensku pri platbe kartou: 1,99 eura.
 • Doručenie na Slovensku s dobierkou (bez poplatku za dobierku): 1,99 eura.

Slovenská pošta

 • Doručenie na Slovensku pri platbe prevodom:  poštovné a balné 3,99 eura.
 • Doručenie na Slovensku pri platbe kartou:  poštovné a balné 3,99 eura.
 • Cena poštovného zahŕňa aj balné a manipulačný poplatok.
 • Ostatné krajiny pod dohode kupujúceho a predávajúceho.

Pozn. Doručovanie Slovenskou poštou je bez možnosti dobierky.

 

 

BEZPLATNÉ POŠTOVNÉ:

 • Bezplatné poštovné je možné uplatniť len pri voľbe dopravy kuriérom a to v prípade, ak tak ustanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho; bezplatné poštovné sa aplikuje len pri doručení v Slovenskej republike.

 

POISTNÉ ZÁSIELKY:

 • Poistné zásielky je vždy účtované a hradené kupujúcim zvlášť a je dojednané len na základe výslovnej žiadosti kupujúceho.

 

 1. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

UPOZORNENIE:

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM NIE JE podľa § 19, ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (i) pre predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (ii) tovaru vyrobeného na mieru alebo (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, iv) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený, MOŽNÉ.

 

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY SA VZŤAHUJE LEN NA KUPUJÚCICH, KTORÍ MAJÚ POSTAVENIE SPOTREBITEĽA V ZMYSLE PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PREDPISOV.

 

  1. V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri uzatvorení zmluvy na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka MÁ KUPUJÚCI PRÁVO OD TAKTO UZAVRETEJ ZMLUVY ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU DO 14 KALENDÁRNYCH DNÍ ODO DŇA PREVZATIA TOVARU SPOTREBITEĽOM ALEBO OD UZAVRETIA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY, PRIČOM JE NEVYHNUTNÉ, ABY BOL V UVEDENEJ LEHOTE DORUČENÝ LIST O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCEMU. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
  2. Odstúpenie od zmluvy a zakúpený tovar zasielajte na adresu: Mountain Hub, Stará Vajnorská 4, 831 04, Bratislava, obchod@mtn-hub.sk.
  3. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  4. Kupujúci - spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru podľa § 21,ods. 3 zákona 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 15, ods. 1, písm. g) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (zákon č. 108/2024 Z. z.).
  5. V zmysle § 21 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar by mal kupujúci - spotrebiteľ v zmysle predchádzajúcej vety vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane ochranného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

  1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  2. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom - spotrebiteľovi vyžadované predloženie občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predávajúci z dokladu totožnosti len skontroluje údaje, doklad za týmto účelom nebude skenovaný ani kopírovaný.
  3. OKREM PRÍPADOV, KEDY JE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VÝSLOVNE DOJEDNANÉ, NEMÔŽE KUPUJÚCI - SPOTREBITEĽ ODSTÚPIŤ OD ZMLÚV, PREDMETOM KTORÝCH JE:
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
   8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,
   11. tovar zakúpený na verejnej dražbe,
   12. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
   13. poskytovanie digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak i) sa poskytovanie digitálneho obsahu začalo ii) spotrebiteľ udelil výslovný súhlas s dodávaním digitálneho obsahu  pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu.
  4. Ak sa rozhodne kupujúci - spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým odstúpením od kúpnej zmluvy, s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu kupujúceho alebo s uvedením, či suma bude vyplatená bezhotovostným prevodom alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
  5. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
  6. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku, prípadne podľa individuálne uzatvorených zmlúv.
  8. Kupujúci – podnikateľský subjekt môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti  písomne (e-mailom) upovedomiť predávajúceho na e-mailovú adresu info@mtn-hub.sk. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.
  9. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci – podnikateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 7.13 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.
  10. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
  11. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodov:
 1. omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 5 pracovných dní,
 2. vypredania zásob tovaru,
 3. nedostupnosti tovaru,
 4. ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 5. ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho,
 6. vis maior

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu (preddavok) za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu, a to platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a kupujúcemu nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

  1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo zaslaním vyplneného formulára „odstúpenie od zmluvy“ emailom (ďalej len „odstúpenie od zmluvy), ktoré je nutné doručiť na adresu prevádzky/kamennej predajne - 4procurement s. r. o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava –mestská časť Staré mesto.  Kupujúci je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedený na stránke internetového obchodu predajcu.

Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

Obchodné meno: 4procurement s. r. o.

Sídlo: Obchodná 2, 811 06 Bratislava –mestská časť Staré mesto    

IČO: 46 025 944

Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Sro, vložka č.: 70626/B

e-mailový kontakt: info@mtn-hub.sk

telefonický kontakt: + 421 911 933 099 

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok, ktorý je s ohľadom na práva kupujúceho a lepšiu prehľadnosť uvedený v samostatnom dokumente.

 

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho – obchodnej spoločnosti 4procurement s. r. o.

 

Vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré bolo účinné v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na takéto znenie VOP sa následné zmeny VOP nevzťahujú.

 

Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 07.2024.

Verzia dokumentu: VOP-01/2024